اتاق بازرگانی هلند و ایران
Chamber Of Commerce


Industries , mines & agriculture of  Netherlands Iran

Industries, mine & Agriculture
The Netherlands-Iran Chamber Of Commerce
اتاق بازرگانی هلند و ایران - پرچم

Legal Associates

   
   
                در ایران :
               
                موسسه حمایت حقوقی سرمایه گذاران خارجی عدالت ایرانیان
 (واحد انحصاری ارائه خدمات تحت قانون حمایت و گسترش سرمایه گذاری خارجی قوه قضاییه ج.ا. ا) 
               
                شماره ثبت: 37739
               
                نشانی: تهران ، میدان آرژانتین ، داخل ترمینال بیهقی ، ساختمان گروه طلایی آسیا ، طبقه اول کد پستی 1515713541 
               
                تارنما: www.fipli.ir

               
In Iran:
                   Edalat Iranian Foreign Investors Protection Legal Institute
(An exclusive entity representing and servicing under Foreign Investment Promotion and Protection ACT – FIPPA of Iran)
Reg. No: 37739
Add: 1st Floor, Golden Group Asia Building, Bayhaqi Terminal, Argentine Square, Tehran, 1515713541, Iran

                
           
در هلند:
موسسه حقوقی آئلان
ویلهلمیناپارک شماره 45  
کد پستی 3581 ان ال ، اترخت  
تلفن: 2171 251 30 31+
نمابر: 0414 251 30 31+  
ایمیل: aa@aa-advocaten.nl  
تارنما: www.aa-advocaten.nl  
شماره ثبت: 56565755 

           
In the Netherlands  

Aelan Advocaten B.V.
Wilhelminapark 45  
3581 NL Utrecht
Tel: +31 30 251 2171
Fax: +31 30 251 0414
Email: aa@aa-advocaten.nl
Web: www.aa-advocaten.nl
KvK: 56.56.57.55