اتاق بازرگانی هلند و ایران
Chamber Of Commerce


Industries , mines & agriculture of  Netherlands Iran

Industries, mine & Agriculture
The Netherlands-Iran Chamber Of Commerce
اتاق بازرگانی هلند و ایران - پرچم

Business Associates

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پارس گشت جم (با مسئولیت محدود)
ثبت شماره: 252374
شناسه ملی: 10102928165
نشانی: خیابان سهروردی جنوبی ، چهارراه ملایری پور شرقی ، پلاک 20 واحد 2 طبقه همکف کد پستی 1566633514

تلفن: 5474 8840 21 98+
فاکس: 2765 8845 21 98+
http://parsgasht24.com
هماهنگ کننده کلیه تورهای تجاری به کشور هلند با همکاری مستقیم اتاق
Pars Gasht Jam Travel & Tourism (Limited Liability Company)
Reg. No: 252374
National Code: 10102928165
Address: Ground Floor, Suite 2, No. 20, East Malayeri-Pour Intersection, South Sohrevari St, Tehran, 1566633514, I.R. of Iran
Tel: +98 21 8840 5474
Fax: +98 21 8845 2765
http://parsgasht24.com
Provider of all business tours to the Netherlands with direct association with the Chamber
شرکت دریا پیشه گان (سهامی خاص)
شماره ثبت: 2255 و شناسه ملی: 10800050953
تلفن: 1820 3224 76 98 + (20 خط)
نمابر: 1250 3223 76 98+
نشانی: بندرعباس ، ایران
ایمیل:zandyar@dps.ir
ایمیل: mahmoudzandyar@yahoo.com
Darya Pishehgan Co. (P.J.S.)
Reg. No : 2255 & National ID: 10800050953
Tel : +98 76 3224 1820 (20 Lines)
Fax : +98 76 3223 1250
Add. : Bandar Abbas, Iran
E-mail : zandyar@dps.ir
E-mail : mahmoudzandyar@yahoo.com

Sponsors

شرکت سرمایه گذاری گروه طلایی آسیا سپهر کیش (با مسئولیت محدود)
ثبت شماره: 10591
شناسه ملی: 14003454681
نشانی: جزیره کیش ، برج صدف ، طبقه 3 ، واحد 301 ، صندوق پستی 253
دفتر تهران: میدان آرژانتین ، ترمینال بیهقی ، ساختمان گروه طلایی آسیا
http://www.ggski.ir
حامی مالی اصلی در ج.ا. ایران
Asia Golden Group Sepehr Kish Investment (Limited Liability Company)
Reg. No: 10591
National Code: 14003454681
Address: Suite 301, 3rd Floor, Sadaf Tower, Kish Island. P.O. Box 253
Tehran Office:
Asia Golden Group Building, Bayhaqi Terminal, Argentine Square.
http://www.ggski.ir
Main Sponsor in I.R. of Iran